Privacyverklaring

 

PRIVACY BELEID EN COOKIE BELEID (FOR ENGLISH, SEE BELOW)

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die GreenUp Consulting verwerkt. Wanneer u (online) persoonsgegevens aan GreenUp Consulting verstrekt, stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit privacybeleid.

 

ALGEMEEN

 

GreenUp Consulting doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. GreenUp Consulting houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt onder andere met zich mee dat wij:
– Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze gegevens verstrekt verstrekt zijn.
– Deze verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot alleen de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen om de de beveiliging van de persoonsgegevens te borgen

 

GreenUp Consulting verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, postadres, e mailadres, bedrijfsnaam en telefoonnummer.

 

DOELEINDEN

 

GreenUp Consulting verwerkt persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden. Zij doet dit op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. GreenUp Consulting kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om:
– Uw (aan)vraag te verwerken en/of een antwoord te geven, of een zakelijke transactie te verwerken.
– Uw aanmelding voor een training, webinar of gratis coachingsessie van GreenUp Consulting, te verwerken
– U relevante marketingberichten (zoals nieuwsbrieven) en aanbiedingen over diensten aan te bieden
– Uw facturen of betalingen te verzamelen en naar u op te sturen.
– Persoonsgegevens te verwerken als wij hier wettelijk toe verplicht zijn (zoals voor de belastingaangifte).
Verder zal GreenUp Consulting:
– Zodra u kiest om van onze diensten gebruik te maken, ervan uitgaan dat u akkoord gaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Hierbij gebruiken en bewaren wij alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verleend.

 

BEWAARTERMIJN

 

GreenUp Consulting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
De opslag van persoonsgegevens om u nieuwsbrieven te kunnen versturen is voor onbepaalde tijd. U kunt zich ten alle tijde uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief.
Voor gedetailleerde informatie over de bewaartermijn van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen.

 

DELEN MET DERDEN

 

GreenUp Consulting verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst.

 

ANDERE WEBSITES

 

Onze website bevat links naar andere websites (zoals klanten, partners of andere websites). Ons privacybeleid is alleen van toepassing op GreenUp Consulting. Wanneer u links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u gebruik maakt van die website.

 

COOKIES

 

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, mobiel of tablet.
Er zijn verschillende soorten cookies, waarbij u voor de meeste toestemming moet geven bij het eerste bezoek aan de website.
● Functionele cookies: zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Hier hoeft geen toestemming voor gegeven te worden.
● Analytische cookies maken het mogelijk dat wij kunnen meten wat onze bezoekers op onze websites doen. De statistieken zijn niet naar personen te herleiden. We gebruiken deze cookies om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken middels Google Analytics als derde partij.
● Tracking Cookies. Deze worden gebruikt om uw surfgedrag te volgen zodat u reclame kan ontvangen die op u gericht is. Hiervoor moet altijd toestemming gegeven worden.
● Social Media cookies: zo kunt u door middel van de social media buttons content delen op uw eigen social media. Omdat de cookies door de social medianetwerken worden geplaatst, hebben wij geen controle over de inhoud. Voor het beleid hiervan, verwijzen we u naar de privacyverklaring van deze social media netwerken. Deze partijen zijn zelfstandige verwerking verantwoordelijken, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

BEVEILIGING

 

We gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We slaan alle informatie veilig op om uw te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet elk risico van misbruik door anderen met kwade opzet uitsluiten.
We adviseren u daarom om uw eigen inloggegevens op een veilige plek te bewaren.

 

We kunnen uw persoonsgegevens vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie wanneer ons dat wordt gevraagd.

 

UPDATES VOOR DIT BELEID

 

GreenUp Consulting kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen. Voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.

 

CONTACT

 

Indien u nog vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

 

GreenUp Consulting
info@greenupconsulting.nl
Nieuwezijds Voorburgwal 162
1012 SJ Amsterdam
06-82205823

 

PRIVACY POLICY AND COOKIE POLICY

This Privacy Policy applies to all personal data that GreenUp Consulting processes.

When you provide (online) personal data to GreenUp Consulting, you expressly and unambiguously consent to the processing of your personal data in accordance with this privacy policy.

GENERAL

GreenUp Consulting does its utmost to ensure your privacy and therefore processes your personal data with care. GreenUp Consulting complies with applicable laws and regulations, including the General Data Protection Regulation. This means, among other things, that we:
– Process your personal data in accordance with the purpose for which these data were provided.
– Processing personal data is limited to data that are minimally required for the purposes for which they are processed.
– Have taken appropriate technical and / or organizational measures to protect and secure your personal data. GreenUp Consulting processes the following personal data: name, first name, postal address, e-mail address, company name and telephone number.

PURPOSES

GreenUp Consulting processes personal data for the following purposes. It does this on the basis of a legitimate interest, namely a commercial interest. GreenUp Consulting can use your personal information to: – Process your request or inquiry and / or to give an answer, or to process a business transaction.
– Process your registration for a training, webinar or free GreenUp Consulting coaching session.
– Offer you relevant marketing messages (such as newsletters) and offers about services.
– Collect your invoices or payments and send them to you.
– Process personal data if we are legally obliged to do so (such as when filing a tax return). Furthermore, GreenUp Consulting will: As soon as you choose to use our services, assume that you agree to the processing of your personal data. We only use and store personal data necessary for the purposes for which they were provided.

RETENTION PERIOD

GreenUp Consulting does not store your personal data longer than necessary. In order to be able to send you newsletters, your personal data will be stored for an indefinite period. You can unsubscribe at any time via the link at the bottom of the newsletter. Please contact us for detailed information about the retention period of your personal data.

SHARING WITH THIRD PARTIES

GreenUp Consulting does not sell your information to third parties and only provides it to comply with a legal obligation or when this is necessary for the execution of our agreement.

OTHER WEBSITES

Our website contains links to other websites (for example from clients, partners or other websites). Our privacy policy only applies to GreenUp Consulting. When using links to other websites, you should also consult their privacy policy when using that website.

COOKIES

A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, mobile or tablet when you first visit a website. There are different types of cookies, most of which require you to give your consent the first time you visit the website.

  • Functional cookies: these ensure that the website functions properly. No permission needs to be given.
  • Analytical cookies: these enable us to measure what our visitors do on our websites. The statistics cannot be traced back to persons. We use these cookies to make our website as user-friendly as possible through Google Analytics as a third party. 
  • Tracking Cookies: these are used to track your surfing behaviour so that you can receive advertising aimed at you. Permission must always be given. 
  • Social Media cookies: for example, you can use social media buttons to share content on your own social media. These cookies are placed by the social media networks and therefore we have no control over the content. Please refer to the privacy statement of these social media networks if you would like more information on its policy. These parties are independent controllers within the meaning of the General Data Protection Regulation.

SECURITY

We process your data with care. We store all information securely to protect you from loss, misuse and unauthorized access, disclosure, alteration or destruction. However, we cannot rule out every risk of malicious abuse by others. We therefore advise you to keep your own login details in a safe place. We may disclose your personal data to the police or any other regulatory or governmental agency when requested to do so.

UPDATES TO THIS POLICY

GreenUp Consulting may update this privacy policy by posting a new version on this website. Please visit out website for the most recent version of our policy.

CONTACT

Please contact us if you have any questions about this privacy policy.

GreenUp Consulting
info@greenupconsulting.nl
Nieuwezijds Voorburgwal 162
1012 SJ Amsterdam
06-82205823