Algemene Voorwaarden (ENGLISH TERMS & CONDITIONS: SEE BELOW)

Algemene Voorwaarden GreenUp Consulting

Versie: juni 2021

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  GreenUp Consulting: het adviesbureau GreenUp Consulting, ingeschreven bij KVK onder nummer 78338506, gevestigd te Amsterdam;
  Diensten: alle werkzaamheden, waaronder dienstverlening, project management, consultancy, trainingen, workshops, coaching, marktonderzoek, die GreenUp Consulting voor of ten behoeve van Opdrachtgever vervult;
  Opdracht: ieder mondeling of schriftelijk verzoek, in welke vorm dan ook, van Opdrachtgever aan GreenUp Consulting tot het verrichten van Diensten of anderszins aangaan van een Overeenkomst;
  1.4 Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, in wiens Opdracht GreenUp Consulting Diensten verricht, dan wel met wie GreenUp Consulting een Overeenkomst aangaat of met wie GreenUp Consulting in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
  1.5 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen GreenUp Consulting en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
 2. Toepasselijkheid
  2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en Overeenkomsten voor Diensten tussen GreenUp Consulting en Opdrachtgever.
  2.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door GreenUp Consulting uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Overeenkomst en uitvoering
  3.1 Offertes van GreenUp Consulting zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering de Opdracht heeft verstrekt.
  3.2 GreenUp Consulting zal de Diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht GreenUp Consulting niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  3.4 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.
  3.5 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodigingen tot het plaatsen van een Opdracht door Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
  3.6 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover GreenUp Consulting een Opdracht van Opdrachtgever, schriftelijk, waaronder in deze algemene voorwaarden tevens wordt verstaan via elektronische weg, aanvaardt of GreenUp Consulting uitvoering aan een Opdracht geeft. Indien GreenUp Consulting op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en de betalingscondities voor die prestatie, zal Opdrachtgever GreenUp Consulting daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in deze algemene
  voorwaarden, betalen conform de dan bij GreenUp Consulting geldende tarieven.
  3.7 De verplichtingen van GreenUp Consulting zijn inspanningsverplichtingen, tenzij in de Overeenkomst expliciet anders is vermeld.
  3.8 Opdrachtgever dient alle benodigde maatregelen te nemen om GreenUp Consulting in de gelegenheid te stellen aan haar verplichtingen te voldoen ten aanzien van de uitvoering van de Diensten.
  3.9 De door GreenUp Consulting opgegeven levertijden (onder andere bestaande uit de eventueel opgegeven termijnen voor de dienstverlening) zijn slechts indicaties, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. GreenUp Consulting neemt ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet tijdige levering Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst, opschorting of niet-nakoming van enige verplichting jegens GreenUp Consulting.
 4. Ter beschikking stelling van informatie, medewerkers en werkruimte
  4.1 Opdrachtgever verstrekt tijdig alle documenten en gegevens die voor GreenUp Consulting benodigd zijn bij de uitvoering van de Opdracht. Dit geldt ook voor de ter beschikking stelling van medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever die bij de werkzaamheden van GreenUp Consulting betrokken (zullen) zijn.
  4.2 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan GreenUp Consulting zijn verstrekt, heeft GreenUp Consulting het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
  4.3 GreenUp Consulting is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat GreenUp Consulting is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor GreenUp Consulting kenbaar was.
  4.4 Indien overeengekomen is dat GreenUp Consulting op locatie van Opdrachtgever (een deel van) de Opdracht uitvoert, zal Opdrachtgever op zijn locatie GreenUp Consulting kosteloos een werkruimte met internetverbinding ter beschikking stellen.
 5. Inschakelen derden
  5.1 Het betrekken van derden bij uitvoering van de Opdracht geschiedt uitsluitend in overleg.
  5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft GreenUp Consulting het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met Opdrachtgever te laten verrichten door derden.
 6. Wijziging van de Opdracht en meerwerk
  6.1 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
  6.2. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende Opdracht gelden en is GreenUp Consulting gerechtigd daarvoor aanvullende kosten in rekening te brengen op basis van de overeengekomen tarieven of bij gebrek daaraan op basis van haar gebruikelijke tarieven.

 1. Tarieven en kosten van de Opdracht
  7.1 De in een offerte of aanbieding genoemde tarieven en prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen en/of belastingen welke van overheidswege zijn en/of worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  7.2 Een tussentijdse verandering van het niveau van kosten die GreenUp Consulting noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, geschiedt alleen in onderling overleg.
 2. Betalingsvoorwaarden
  8.1 De facturering geschiedt direct na de bevestiging van de Opdracht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  8.2 Kosten die niet in de tarieven zijn inbegrepen, waaronder reiskosten, mogen direct na goedkeuring in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen.
  8.3 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien betaling binnen die termijn uitblijft, zal GreenUp Consulting een betalingsherinnering sturen. Indien betaling ook daarna uitblijft, is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de initiële vervaldag, zonder dat een nadere ingebrekestelling of aanzegging van de rente is vereist. Tevens heeft GreenUp Consulting dan het recht de incassokosten in rekening te brengen conform de Wet Incasso Kosten. Daarnaast kan GreenUp Consulting met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de Opdracht opschorten.
  8.4 Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen voldoet Opdrachtgever zonder korting of inhouding.
  8.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige van zijn verplichtingen op te schorten en is niet gerechtigd tot verrekening.
  8.6 Is Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening.
 3. Programma’s en sessies
  9.1 Na betaling ontvangt de klant een schriftelijke bevestiging van de inschrijving, waarna inschrijving definitief is, tenzij dit bedrijf nog niet bij GreenUp Consulting bekend was en deze aangeeft dat het bedrijf geen match is binnen de dienstverlening. Een betaling zal dan zo snel mogelijk gerestitueerd worden.
  9.2. Na het verstrijken van de duur van de opdracht en/of het programma kan geen aanspraak meer gemaakt worden op nog niet door klant opgenomen onderdelen van de opdracht zoals 1-op-1 afspraken en coachingsafspraken. Klant is dus verplicht de mogelijkheden tot afspraken die in een programma vallen, te plannen binnen de termijn van dat programma.
  9.3. GreenUp Consulting behoudt zich het recht om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van onlineprogramma’s te wijzigen ten behoeve van de kwaliteit. Ook behoudt GreenUp Consulting zich het recht om op ieder moment te stoppen met de online omgeving voor een bepaalde periode of voor
  altijd. Dit zal te allen tijde aan klant worden gecommuniceerd en klant zal dan de mogelijkheid worden geboden op een andere wijze de inhoud te kunnen inzien voor afgesproken termijn van inzage.
 4. Intellectuele eigendom
  10.1 Niets in deze algemene voorwaarden strekt tot een overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Alle door GreenUp Consulting aan Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door Opdrachtgever voor zijn eigen bedrijfsvoering. Deze mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van GreenUp Consulting verder worden openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
  10.2 Opdrachtgever is gerechtigd stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht.
  10.3 GreenUp Consulting behoudt zich tevens het recht voor de bij de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Vertrouwelijkheid
  11.1 GreenUp Consulting is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens van Opdrachtgever jegens derden. GreenUp Consulting zal in het kader van de
  Opdracht alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.
  11.2 Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van GreenUp Consulting aan derden geen mededeling doen over de aanpak van GreenUp Consulting, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.
  11.3 GreenUp Consulting is ter indicatie van haar ervaring gerechtigd tot het vermelden van hoofdlijnen van voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten.
 6. Persoonsgegevens
  12.1 Met betrekking tot alle persoonsgegevens die mogelijk worden verwerkt door GreenUp Consulting in verband met deze Overeenkomst, is GreenUp Consulting de verwerkingsverantwoordelijke. GreenUp Consulting verwerkt dergelijke persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 7. Overmacht
  13.1 Indien GreenUp Consulting door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
  13.2 Indien de overmachttoestand drie maanden heeft voortgeduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.
  13.3 Onder overmacht van GreenUp Consulting wordt verstaan elke van de wil van GreenUp Consulting onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of niet-economisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van GreenUp Consulting kan worden verlangd, waaronder onder meer worden begrepen, ziekte en andere bedrijfsstoornissen alsmede diefstal en te late levering door toeleveranciers van GreenUp Consulting en/of overige door GreenUp Consulting ingeschakelde derden.
 8. Aansprakelijkheid
  14.1 GreenUp Consulting is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van opdrachten, misgelopen inkomsten, of winstderving. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden; b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GreenUp Consulting aan de Overeenkomst te laten
  beantwoorden, tenzij deze niet aan GreenUp Consulting toegerekend kunnen worden; c. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  14.2 De aansprakelijkheid van GreenUp Consulting, uit welke hoofde dan ook, is in elk geval beperkt tot hetgeen Opdrachtgever heeft betaald voor de uitvoering van de Overeenkomst (excl. BTW). Bij interim-opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden geldt een verdere beperking van de hierboven genoemde aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever heeft betaald over de laatste drie maanden. Eventuele aanspraken van Opdrachtgever dienen binnen drie maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten verwerkt.
  14.3 GreenUp Consulting is nimmer aansprakelijk voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit feiten en/of omstandigheden die zijn toe te rekenen aan door Opdrachtgever aangewezen derden. Opdrachtgever staat met betrekking tot deze derden volledig in voor zijn eigen keuze en de door deze derden verrichte werkzaamheden komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever c.q. die derden. Opdrachtgever vrijwaart GreenUp Consulting voor alle aanspraken die deze derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan als gevolg van het gebruik door Opdrachtgever van de Diensten.
 9. Duur en beëindiging van de Overeenkomst
  15.1 De Opdracht tussen GreenUp Consulting en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de in de Offerte overeengekomen duur of bij gebreke aan een dergelijke termijn, voor de duur voor de uitvoering van de Opdracht, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  15.2 Indien de Opdracht strekt tot de oplevering van een bepaald projectresultaat (deliverable) dan is het aan GreenUp Consulting om in redelijkheid te bepalen of het projectresultaat is opgeleverd conform de Overeenkomst, behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
  15.3 GreenUp Consulting is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
  15.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van GreenUp Consulting op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
  15.5 De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd of geannuleerd door Opdrachtgever.
  15.6 Indien Opdrachtgever korter dan 5 werkdagen voorafgaand aan een sessie of workshop geheel of gedeeltelijk wijzigt, dan zal de geplande afspraak onverminderd aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  15.7 Teruggave van de Opdracht door GreenUp Consulting is mogelijk wanneer op grond van omstandigheden, die zich buiten de invloedssfeer van GreenUp Consulting afspelen, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt. Als dergelijke omstandigheden zullen onder meer worden aangemerkt:
  Opdrachtgever de verplichtingen uit de Opdracht niet of niet volledig nakomt.
  Na het sluiten van de Opdracht GreenUp Consulting ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de (gevreesde) tekortkoming haar rechtvaardigt.
  15.8 De Overeenkomst kan zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, indien Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een aanzienlijk daarvan verliest.
  15.9 Indien de Overeenkomst is ontbonden, is Opdrachtgever gehouden alle aan hem geleverde documentatie aan GreenUp Consulting te retourneren.
  15.10 Indien partijen zijn overeengekomen dat de Opdracht tussentijds geannuleerd of opgezegd kan worden door Opdrachtgever, is Opdrachtgever 50% van het nog niet betaalde in de Overeenkomst of opdrachtbevestiging vastgelegde honorarium verschuldigd.

  Overige bepalingen
  16.1 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. GreenUp Consulting en Opdrachtgever zullen in een dergelijk geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, vernietigde of ongeldige bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  17.1 Op deze algemene voorwaarden en alle door GreenUp Consulting gesloten Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  17.2 Eventuele geschillen tussen Opdrachtgever en GreenUp Consulting zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

General Terms and Conditions GreenUp Consulting: ENGLISH

Version: June 2021

1. Definitions
In these general terms and conditions the following definitions apply:
1.1 GreenUp Consulting: the consultancy firm GreenUp Consulting, with its registered office in Amsterdam, Chamber of Commerce number 78338506;
1.2 Services: all activities, including services, project management, consultancy, training, workshops, coaching, market research that GreenUp Consulting performs for or on behalf of the Client;
1.3 Order: any oral or written request, in whatever form, from Client to GreenUp Consulting to provide Services or otherwise enter into an Agreement;
1.4 Client: any legal entity or natural person, on whose behalf GreenUp Consulting provides Services, or with whom GreenUp Consulting enters into an Agreement or with whom GreenUp Consulting is in discussion or negotiation about the conclusion of an Agreement;
1.5 Agreement: every agreement that is concluded between GreenUp Consulting and Client, every alteration or addition thereto, as well as all (legal) acts in preparation for as well as during the implementation of that agreement.

2. Applicability
2.1 These general terms and conditions form part of and apply to all offers, activities, quotations and Service Agreements between GreenUp Consulting and Client.
2.2 Any general terms and conditions used by Client are explicitly rejected by GreenUp Consulting.

3. Agreement and Execution
3.1 Quotations from GreenUp Consulting are based on information provided by Client. Client guarantees that it has provided all essential information for the design and execution of the Agreement to the best of its knowledge.
3.2 GreenUp Consulting will perform the Services to the best of its knowledge and ability and in accordance with the requirements of good workmanship.
3.3 A composite quotation does not oblige GreenUp Consulting to perform part of the Order for a corresponding part of the stated price.
3.4 Offers do not automatically apply to future Orders.
3.5 All offers and quotations are without obligation and are only intended to invite Client to place an Order, unless explicitly stated otherwise. If no acceptance period is stated in the quotation, the offer expires after 14 calendar days.
3.6 An Agreement is only concluded if and insofar as GreenUp Consulting accepts an Order from Client in writing, which in these general terms and conditions is also understood to mean electronically, or as GreenUp Consulting executes an Order. If GreenUp Consulting performs any work on request before full agreement has been reached on the price and payment conditions for that work, Client will pay GreenUp Consulting in accordance with the applicable rates with due observance of the provisions of these general terms and conditions.
3.7 The obligations of GreenUp Consulting are best efforts obligations, unless explicitly stated otherwise in the Agreement.
3.8 Client must take all necessary measures to enable GreenUp Consulting to fulfil its obligations with regard to the performance of the Services.
3.9 Any delivery times stated by GreenUp Consulting (including any specified periods for the provision of services) are only indications, unless expressly agreed otherwise in writing. GreenUp Consulting does not assume any guarantee with regard to the agreed delivery times. Late delivery does not entitle Client to compensation, dissolution of the Agreement, suspension or non-fulfilment of any obligation towards GreenUp Consulting.

4. Provision of Information, Employees and Workspace
4.1 Client will in a timely manner provide all documents and information that is required for GreenUp Consulting to execute the Order. This also applies to the availability of the Client’s employees who are or will be involved in the activities of GreenUp Consulting.
4.2 If the information required for the execution of the Agreement is not provided (in time) to GreenUp Consulting, GreenUp Consulting has the right to suspend the execution of the Agreement and / or to charge Client any additional costs arising from the delay based on its usual rates.
4.3 GreenUp Consulting is never liable for damage of whatever nature, in the event that GreenUp Consulting relied on incorrect and / or incomplete information provided by Client, unless this inaccuracy or incompleteness was known to GreenUp Consulting.
4.4 If it has been agreed that GreenUp Consulting will carry out (part of) the work at Client’s location, Client will provide GreenUp Consulting with a workspace and an internet connection free of charge.

5. Engaging Third Parties
5.1 Involvement of third parties in the execution of the Agreement takes place exclusively in consultation.
5.2 If and insofar as required for the proper execution of the Agreement, GreenUp Consulting is entitled in consultation with Client to have certain activities carried out by third parties.

6. Alterations and Additional Work
6.1 Client accepts that the time schedule may change if parties agree in the interim to expand or change the approach, method or scope of the Order and / or the resulting work.
6.2 If such an adjustment leads to additional work, this will count as an additional Order. GreenUp Consulting is entitled to charge additional costs for this based on the agreed rates or, in the absence thereof, based on its usual rates.

7. Rates and Costs
7.1 Rates and prices stated in a quotation or offer are exclusive of VAT and other levies and / or taxes which are (to be) imposed by the government, unless explicitly stated otherwise.
7.2 An interim change in the cost level that forces GreenUp Consulting to adjust the rate or adjust other aforementioned expense allowances will only take place in mutual consultation.

8. Terms of Payment

8.1 Invoicing takes place immediately upon Order confirmation, unless otherwise agreed in writing.
8.2 Costs that are not included in the rates, including travel costs, may be charged immediately upon approval, unless otherwise agreed.
8.3 Payment must be made within fourteen days of the invoice date. If payment is not made within that period, GreenUp Consulting will send a payment reminder. If payment is also not made after that, Client will owe the statutory commercial interest from the initial due date, without further notice of default or notice of interest being required. GreenUp Consulting also has the right to charge collection costs in accordance with the Collection Costs Act. In addition, GreenUp Consulting can suspend execution of the Agreement by invoking the uncertainty exception.
8.4 All amounts charged to Client will be paid by Client without discount or deduction.
8.5 Client is not entitled to suspend any of its obligations and is not entitled to set-off.
8.6 If Client is in default or fails to fulfil one or more of its obligations in any way, all reasonable costs in order to obtain payment, both judicial and extra-judicial, will be for its account.

9. Programs and sessions
9.1 After payment, the customer receives a written confirmation of the registration, after which registration is final, unless this company was not yet known to GreenUp Consulting and indicates that the company is not a match within the service. A payment will then be refunded as soon as possible.
9.2. After the expiry of the duration of the assignment and/or the program, no claim can be made for parts of the assignment that have not yet been included by the customer, such as 1-on-1 appointments and coaching appointments. The customer is therefore obliged to plan the possibilities for appointments that fall within the period of that program.
9.3. GreenUp Consulting reserves the right to change at any time part or all of the functionality of one or more parts of online programs for the sake of quality. GreenUp Consulting also reserves the right to stop the online environment at any time for a certain period or forever. This will be communicated to the customer at all times and the customer will then be offered the opportunity to view the content in a different way for an agreed period of inspection.

10. Intellectual Property
10.1 Nothing in these general terms and conditions entails a transfer of intellectual property rights. All documents provided by GreenUp Consulting to Client, such as reports, advice, designs, sketches, drawings, software, etc. are exclusively intended for use by Client for its own business operations. These may not be further made public by him or made known to third parties without the prior consent of GreenUp Consulting.
10.2 Client is entitled to reproduce documents for use in its own organization, insofar as appropriate within the purpose of the Agreement.
10.3 GreenUp Consulting also reserves the right to use any knowledge gained during performance of the work for other purposes, insofar as no confidential information of Client is disclosed to third parties.

11. Confidentiality
11.1 GreenUp Consulting is obliged to maintain confidentiality of all confidential information and data of Client towards third
parties. In relation to the Order, GreenUp Consulting will take all reasonable precautions to protect Client’s interests.
11.2 Client will not notify third parties about GreenUp Consulting’s approach, its working method and the like, or make its reports available, without written permission of GreenUp Consulting.
11.3 To indicate its experience, GreenUp Consulting is entitled to communicate the main points of performed work for Client to (potential) customers.

12. Personal Data
12.1 With regard to personal data that may be processed by GreenUp Consulting in relation to this Agreement, GreenUp Consulting is the data controller. GreenUp Consulting processes such personal data in line with the General Data Protection Regulation (GDPR).

13. Force Majeure
13.1 Obligations that GreenUp Consulting is unable to meet towards Client due to a non-attributable shortcoming (“force majeure”) will be suspended for the duration of the force majeure situation.
13.2 If the force majeure situation has lasted three months, both parties have the right to dissolve the Agreement in whole or in part in writing, without Client being entitled to any compensation.
13.3 Force majeure is understood to mean any circumstance beyond GreenUp Consulting’s will, as a result of which fulfilment of (the relevant part of) its obligations towards Client is prevented, delayed or made non-economic or as a result of which fulfilment of these obligations cannot be reasonably expected, including, among other things, illness and other business disturbances as well as theft and late delivery by suppliers and / or other third parties engaged by GreenUp Consulting.

14. Liability
14.1 GreenUp Consulting is not liable for any indirect damage to Client, including consequential damage, immaterial damage, business damage, loss of orders, lost income, or loss of profit. Direct damage is exclusively understood to mean: a. any reasonable costs to determine the cause and extent of the damage, insofar as the determination relates to damage within the meaning of these general terms and conditions; b. any reasonable costs incurred in order to bring GreenUp Consulting’s defective performance in line with the Agreement,
unless these cannot be attributed to GreenUp Consulting; c. any reasonable costs incurred to prevent or limit damage, to the extent that Client is able to demonstrate that these costs have resulted in limiting any direct damage as referred to in these general terms and conditions.
14.2 The liability of GreenUp Consulting, for whatever reason, is in any case limited to what Client has paid for performance of the Agreement (excluding VAT). For interim work that has a lead time of more than three months, a further limitation of the aforementioned liability applies to a maximum of the amount that Client has paid over the last three months. Any claims of Client must be submitted within three months after discovery of the damage, failing which Client will forfeit its rights.
14.3 GreenUp Consulting is never liable for any damage, for whatever reason, arising from facts and / or circumstances that can be attributed to third parties designated by Client. Client is fully responsible for its choice with regard to these third parties and any work performed by these third parties is fully at the expense and risk of Client or those third parties. Client indemnifies GreenUp Consulting against all claims that these third parties may make with regard to damage that has arisen in any way as a result of Client’s use of the Services.

15. Duration and Termination of the Agreement
15.1 The Agreement between GreenUp Consulting and Client is entered into for the duration agreed in the Offer or, in the absence of such term, for the duration of the execution of the Agreement, unless the nature of the Agreement dictates otherwise or if parties expressly and in writing agree otherwise.

15.2 If the Agreement entails the delivery of a specific project result (deliverable) then it is up to GreenUp Consulting to reasonably determine whether the project result has been delivered in accordance with the Agreement, subject to proof to the contrary to be provided by Client.
15.3 GreenUp Consulting is entitled to suspend the fulfilment of its obligations or to dissolve the Agreement if Client does not, not fully or not timely fulfil its obligations under the Agreement.
15.4 If the Agreement is dissolved, claims of GreenUp Consulting on Client are immediately due and payable.
15.5 The Agreement cannot be prematurely terminated or cancelled by Client.
15.6 If Client requests changes in whole or in part less than 5 working days prior to a session or workshop, the planned appointment will be charged in full.
15.7 GreenUp Consulting may return the Order if proper execution of the Agreement is impeded due to circumstances beyond its control. Such circumstances will include:
● Client does not or not fully fulfil the obligations under the Agreement.
● After concluding the Agreement, GreenUp Consulting becomes aware of circumstances that give good reason to fear that Client will not fulfil its obligations. If there is good reason to fear that Client will only partially or improperly fulfil its obligations, suspension is only permitted insofar as the (feared) shortcoming justifies it.
15.8 The Agreement may be dissolved without judicial intervention and without any notice of default being required, if Client is in a state of bankruptcy, applies for a temporary suspension of payments, or loses its power to dispose of its assets or a substantial amount thereof as a result of seizure, placement under guardianship or otherwise.
15.9 If the Agreement is dissolved, Client is obliged to return all provided documentation to GreenUp Consulting.
15.10 If parties have agreed that the Agreement can be cancelled or terminated prematurely by Client, Client will owe 50% of the unpaid fee stated in the Agreement or Order confirmation.

16. Other Provisions
16.1 If one or more provisions of these general terms and conditions should become null and void, voidable or otherwise invalid, the other provisions of these general terms and conditions remain fully applicable. In such a case, GreenUp Consulting and Client will enter into consultation in order to agree on new provisions to replace the invalid,
nullified or invalid provisions, whereby the purpose and purport of the original provisions are taken into account as much as possible.

17. Applicable Law and Competent Court
17.1 These general terms and conditions and all Agreements concluded by GreenUp Consulting are exclusively governed by Dutch law.
17.2 Any disputes between Client and GreenUp Consulting will be settled exclusively by the competent court in Amsterdam.